Gravatar代理

Gravatar代理: https://gravatar.aiccrop.com/

请在设置中填写 gravatar.aiccrop.com/avatar

注意服务器性能有限,为减少负载将会限制速率。

多尺寸封面 API

PC

https://aiccrop.com/api/cover-pc

Mobile

https://aiccrop.com/api/cover-mobile

PC (Small)

https://aiccrop.com/api/cover-pcsmall

主题视觉资源

Sakurairo公共视觉资源: https://cdn1.aiccrop.com/

目前已支持带版本号查询,包含 /@2.6/ /@2.5/

小版本 (2.6.x) 除非特殊说明,资源和大版本通用。

不带版本号查询默认为最新,当前为 /@2.6/

https://cdn1.aiccrop.com/@2.6/

Win11概念鼠标(Dark)

https://cdn1.aiccrop.com/cursor/Win11CursorConcept/ 后面+文件名,如:

https://cdn1.aiccrop.com/cursor/Win11CursorConcept/pointer.webp

反馈建议

请留言在评论区,采纳将发邮件通知。